Sociale veiligheid

Gezonde school en Kanjerschool

Wij zijn een Gezonde school!logo_logo_gezonde_school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft speciale aandacht voor het themacertificaat welbevinden. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: de Kanjertraining in alle groepen, het volgsysteem ZIEN in alle groepen en het volgsysteem BOSOS bij de kleuters. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 

kanjerschoolWij zijn een Kanjerschool!

De Krullevaar is een Kanjerschool: een warme sfeer en een veilige omgeving zijn voorwaarden om je thuis te voelen en tot leren te kunnen komen. Hierbij is het heel belangrijk dat wij op ene goede manier met elkaar omgaan. Om dat te kunnen bereiken zullen we met elkaar leren om ons zo goed mogelijk als een Kanjer te gedragen.

Wij bieden alle leerlingen de Kanjertraining aan vanaf schooljaar 2017-2018.

De Kanjertraining is gericht op het creëren en houden van een positief pedagogisch klimaat in de klas. De Kanjertraining richt zich tevens op de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Het groepsproces staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Het doel van de training is : op een goede manier met jezelf leren omgaan en met de ander kunnen omgaan.

Alle leerkrachten hebben in augustus de eerste training van Kanjer ontvangen en kunnen volgens de Kanjeraanpak de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied begeleiden en een goed pedagogisch klimaat creëren, waarbij vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect de trefwoorden zijn.

Op onze school gelden de Kanjerregels:

 • We hebben respect voor onszelf en anderen
 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig.

De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag. De omschreven “petten” zijn niet bedoeld om een kader te geven voor al het gedrag van leerlingen. Je bent geen “petje”, je doet op dit moment zo.


 kanjer konijn

Het konijntje, de gele pet

 

Het gedrag van een kind met een gele pet op is onopvallend. Het kind wil niet opvallen, is bang, verlegen of stil. Het kind wil er graag bij horen maar vindt alles eng, bedreigend en beangstigend. Door deze bange, afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest worden.

 

kanjer pestvogel

De pestvogel, de zwarte pet

Het gedrag van een kind met een zwarte pet op is brutaal. Het kind wil de baas zijn en doet dit door te intimideren, te manipuleren, te bedreigen of conflicten op te zoeken. De zwarte pet wil wel alles bepalen, maar nergens verantwoordelijk voor zijn.

 

 

 

kanjer aapHet aapje, de rode pet

Het gedrag van een kind met een rode pet op is vaak clownesk. Het kind wil opvallen en stelt zich uitdagend op. De rode pet wil erbij horen en doet dit door stoer te doen op een vervelende manier. Leerlingen met een rode pet op nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen maar wijzen snel naar een ander.

 

 

kanjer tijgerDe tijger, de witte pet, de Kanjer! 

 

Het gedrag van een kind met een witte pet op is “rustig”. Het kind is innerlijk beschaafd; het pest, schreeuwt en scheldt niet, maar is behulpzaam en is te vertrouwen. Dit kind heeft respect voor zichzelf en voor de ander. Een kind dat assertief maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven.

 

 

Vormen van gedrag

Natuurlijk is niemand een echte pestvogel of altijd een aapje of alleen maar een bang konijntje. We zien dat je beurtelings verschillende vormen van gedrag kunt laten zien en onder dat zwarte, gele of rode petje zit altijd een wit kanjerpetje verstopt dat gezien mag worden. Daarvan willen we leerlingen bewust maken, want eigenlijk wil iedereen een echte Kanjer zijn!

Kiezen voor gedrag

Je kunt kiezen. Zet je een petje op of niet. Heb je last van die gele, zwarte of rode pet? Gelukkig kun je een petje afdoen. Op deze manier zien leerlingen dat ze een keuze hebben ten aanzien van hun eigen gedrag.

De Kanjerlessen zijn erop gericht om leerlingen handvatten te geven in diverse sociale situaties. Andere doelen zijn onder meer dat leerlingen zich veilig voelen, dat pestproblemen worden opgelost en dat leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen.

Meer informatie over de Kanjertraining vindt u op www.kanjertraining.nl.

 

Groepsafspraken

Naast de Kanjerregels maakt de groepsleerkracht aan het begin van ieder schooljaar samen met de leerlingen afspraken die voor dat jaar in die groep gelden: de groepsafspraken. In elk lokaal hangen de schoolregels en de groepsafspraken op, ze staan op de website en in de schoolgids. De worden regelmatig besproken met de kinderen en leerkrachten. Ook worden ze van tijd tot tijd vermeld in de nieuwsbrief.

Sociale Veiligheid is één van onze speerpunten van ons schoolplan 2016-2020. Wij streven het volgende na:

 1.  Wij bieden een sociaal veilige leerom­geving waarin leerlingen goed tot leren kunnen komen.IMG_2263
 2.  Er is sprake van educatief partnerschap en ouders zijn betrokken bij het onderwijs aan hun kind.
 3.  De lerende organisatie is zichtbaar. Er heerst een klimaat gericht op innovatie en continue verbetering.

Dat resulteert in:

 1. Een volgsysteem op het gebied van sociale vaardigheden en afgestemde aanpak.
 2. Een monitor en methode die ons een vertaalslag bieden naar ons praktisch handelen
 3. Leerkrachten die van en met elkaar leren, leren zichtbaar maken naar elkaar waarbij zij feedback geven en kennis delen

 

Related posts

Identiteit

De maatschappij van nu kenmerkt zich door een grote verscheidenheid op diverse gebieden. We kunnen spreken van een pluriforme en multiculturele...

Profiel

De Krullevaar is een kleine, sfeervolle basisschool in het hartje van Schoonhoven. De samenstelling van de leerling-populatie is een afspiegeling...

Posted

Groep 3/4

  Juf Mariska werkt graag met de kinderen van groep 3/4 Groep 3 Uw kind leert lezen in groep 3. Een spannende en leerzame periode. Een...