Onderwijs op maat

Krullevaar-7800Wij bieden “Onderwijs op maat”

De ontwikkeling van uw kind volgen we vanaf de kleutertijd tot de overstap naar het voortgezet onderwijs door middel van observaties, methodegebonden toetsen en de landelijk genormeerde CITO toetsen. Ieder mens is uniek en dus is ook de ontwikkeling van elk kind uniek. De ontwikkeling van de meeste kinderen verloopt volgens een vast patroon en daarbinnen is een ruime variatie mogelijk.

Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van ieder kind en dat is een uitdagende opdracht. Om die reden heeft onze school een samenhangend systeem van leerlingenzorg ontwikkeld; onderwijs op maat betekent voor ons ook zorg op maat. Om eventuele problemen snel op te sporen bespreken de leerkrachten samen met de intern begeleider na elke toetsperiode de resultaten van alle leerlingen. Zowel zwakke resultaten als heel goede resultaten kunnen aanleiding zijn voor extra zorg.

Passend Onderwijs

Passend onderwijs is in het kort de opdracht aan het schoolbestuur om elke leerling die op een van haar scholen zit of zich aanmeldt bij een van haar scholen een passend onderwijsaanbod te doen. Dat betekent niet dat elke school alle leerlingen op haar school moet plaatsen: dit noemen we inclusief onderwijs. Het betekent wel dat ons bestuur goed in kaart brengt welke leerlingen het op zijn eigen scholen verder kan helpen en voor welk type leerling ze afspraken met andere scholen of schoolverenigingen maakt. Daarbij is de opdracht naar de scholen toegekomen om helder te hebben aan welke leerlingen wel en aan welke leerlingen geen passend aanbod gedaan kan worden. Om dit in kaart te brengen zijn er op scholen schoolprofielen opgesteld, ook op De Krullevaar. Dit profiel geeft u inzicht in de zorgbreedte van de school. Het schoolondersteuningsprofiel van de Krullevaar vindt u bij de downloads op deze website.

Handelingsgericht werken

Door middel van handelingsgericht werken hebben wij de focus op kansen en dus wat een leerling nodig heeft in plaats van wat een leerling niet kan. Uiteraard beginnen we met een goede analyse, en die is gericht op de vraag wat de leerling nodig heeft. Dat vraagt dus om een goede planning, en een goed klassenmanagement. Hierbij wordt het groepsplan een belangrijk instrument. De uitgangspunten van handelingsgericht werken:

  1. De onderwijsbehoeften van onze leerlingen staan centraal: Wat hebben zij nodig om bepaalde onderwijsdoelen te behalen? Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen onze leerling, de groep, de leerkracht, onze school en onze ouders.
  2. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om passend onderwijs te kunnen realiseren.
  3. Ons team formuleert lange- en korte termijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van al onze leerlingen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen. Het groepsplan staat hierbij centraal.
  4. De onderwijs- en begeleidingsroute verloopt systematisch, in stappen en transparant. Het is een ieder duidelijk hoe onze school wil werken en waarom.

Opbrengstgericht werken

De onderwijsinspectie vraagt aan scholen om duidelijk te maken wat hun opbrengsten zijn. Zij proberen het opbrengstgericht werken van scholen te stimuleren. Op de Krullevaar werken wij naast handelingsgericht (individueel gericht) ook opbrengstgericht (groepsgericht) omdat onderzoek aantoont dat de leerresultaten verbeteren. Doelen stellen, zicht hebben op leerresultaten, planmatig en resultaatgericht werken zijn essentieel voor het bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten voor alle leerlingen. Als wij systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de prestaties van onze leerlingen is er sprake van opbrengstgericht werken. Samenvattend kan worden gesteld dat opbrengstgericht werken, met positieve trends van de leerresultaten tot effect, met name bepaald wordt door het werken op verschillende niveaus:

  1. Schoolniveau: een goede kwaliteitszorg waarin systematisch aandacht is voor het evalueren van leerresultaten gedurende de schoolperiode, het trekken van conclusies uit opbrengsten analyses, en de aanwezigheid van een opbrengstgerichte cultuur op de school;
  2. Groepsniveau: leerkrachten die blijk geven van hoge verwachtingen van hun leerlingen en die een goed leerstofaanbod ontwerpen voor leerlingen die het eindniveau van groep 8 niet halen. Bovendien stemmen leerkrachten het leerstofaanbod en de instructie bewust af, waarbij gestreefd wordt naar differentiatie en waarbij procesgerichte feedback wordt gegeven;
  3. Leerlingniveau: hulp aan zorgleerlingen die wordt verleend door leerkrachten met voldoende orthodidactische kennis in het maken van grondige analyses van de problemen die zorgleerlingen ervaren.
Overleg

De leerkracht heeft vanaf de middenbouw onderwijsgesprekken met de leerlingen omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen mede eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. De leerkracht heeft veelvuldig overleg met ouders en vindt in hen een educatief partner omdat wij van mening zijn dat we samen meer bereiken. De intern begeleider bespreekt met de leerkrachten de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. De school heeft met kleine regelmaat een breed zorgoverleg waaraan onze onderwijsspecialisten van De Groeiacademie deelnemen naast bijvoorbeeld vertegenwoordigers van Bureau Jeugdzorg, de GGD, een orthopedagoog of schoolmaatschappelijk werk. Kinderen met een meer complexe leer- en/of ontwikkelingsproblematiek worden in dit meerpartijenoverleg besproken.

Onderzoek

Indien niet duidelijk is wat de oorzaak is van een bepaald probleem, kan de school in overleg met de ouders, besluiten om een onderzoek te laten doen. Ouders moeten hiervoor schriftelijk toestemming geven waarna het onderzoek door een externe instantie wordt uitgevoerd. Dit onderzoek wordt met de ouders nabesproken waarna er afspraken gemaakt worden over de begeleiding van de leerling.

 

Related posts

MR en OR

Medezeggenschap De Medenzeggenschapsraad (MR) heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen...

Posted

Profiel

De Krullevaar is een kleine, sfeervolle basisschool in het hartje van Schoonhoven. De samenstelling van de leerling-populatie is een afspiegeling...

Posted

Sociale veiligheid

Gezonde school en Kanjerschool Wij zijn een Gezonde school! Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School...

Posted

Identiteit

De maatschappij van nu kenmerkt zich door een grote verscheidenheid op diverse gebieden. We kunnen spreken van een pluriforme en multiculturele...