MR en OR

Medezeggenschap

De Medenzeggenschapsraad (MR) heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen. Belangrijke besluiten, die het schoolbestuur en de directie willen nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. De rechten van de MR zijn wettelijk bepaald en bestaan uit het adviesrecht en het instemrecht. De belangrijkste taak van de MR is de uitoefening van deze advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR mag alle onderwijs-inhoudelijke onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de MR geeft. Dit advies hoeft niet zonder meer overgenomen te worden. De MR kan alleen goed van haar rechten gebruikmaken als zij tijdig voldoende en juiste informatie ontvangt. Ook dit is wettelijk geregeld via de Informatieplicht van het bestuur ten opzichte van de MR.

De MR vergadert eens per maand waarbij de directeur uitgenodigd wordt om te overleggen over de zaken die dan spelen. De MR bestaat uit leerkrachten en ouders en zet zich, naast team en directie, in om de kwaliteit van de school op hoog niveau te houden. Heeft u vragen en/of suggesties, neem gerust contact met ons op. De notulen van vergaderingen worden indien mogelijk (afhankelijk van genoemde vertrouwelijkheid) na vaststelling (gebeurt op de opeenvolgende vergadering) op de site van de Krullevaar geplaatst. Ouders kunnen als toehoorder bij het openbare deel van de vergaderingen aanwezig zijn. Dit dient vooraf aan de secretaris te worden doorgegeven. Ons streven is om regelmatig een stukje te schrijven in de nieuwsbrief over onderwerpen die openbaar kunnen worden gemaakt.

Ouderraad

Onze school heeft een betrokken ouderraad (OR) waarin actieve ouders elkaar ontmoeten. Zij zijn onmisbaar voor het organiseren van vele hand- en spandiensten binnen de school en vormen ook de brug tussen ouders en school en zijn een klankbord voor de medezeggenschapsraad. De Ouderraad van de Krullevaar werkt intensief samen met het team en de directie. Zij voelen een grote mate van verantwoordelijkheid voor bepaalde taken welke in overleg met het team tot stand komen. De Ouderraad is innovatief en denkt mee. Onze Ouderraad komt circa eens per maand samen om taken en zaken te bespreken en zij hebben een directe lijn met het team via één van onze leerkrachten.

Indien u contact wilt met de MR of de OR kan dit geregeld worden via juf Mariska van Koetsveld.

 

Related posts

Sociale veiligheid

Gezonde school en Kanjerschool Wij zijn een Gezonde school! Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School...

Posted

Profiel

De Krullevaar is een kleine, sfeervolle basisschool in het hartje van Schoonhoven. De samenstelling van de leerling-populatie is een afspiegeling...

Posted

De Groeiling

De Krullevaar is een school van stichting De Groeiling De Groeiling is een stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in de...

Posted